© 2019 Olga Novokhatska

Deux arbres, 46x38 cm, vendu